Golfklubben

Golfklubben i Stockholm är tillfället vilande.   Årsmötet hålls den 16 mars  2015  kl 17:00 i Radiohuset i SRs konferensdel på bottenvåningen.  

 1. 1.Mötets öppnande
 2. 2.Mötets behöriga utlysande
 3. 3.Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 4. 4.Val av justeringpersoner att jämte ordförande justera protokollet samt fungera som rösträknare
 5. 5.Styrelsens verksamhetsberättelse & årsredovisningf ör 2014
 6. 6.Revisorernas berättelse
 7. 7.Fråga om ansvarsfrihetförstyrelsen
 8. 8.Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
 9. 9.Val av styrelseledamöter
 10. 10.Val av revisorer
 11. 11.Val av valberedning
 12. 12. Förslag gällande framtida verksamhet (se nedan för mer information)
 13. 13.Fastställande av budget & årsavgift för 2015
 14. 14.Aktiviteter 2015

 Nuvarande styrelse har valt att inte sitta kvar, inte heller valberedningen vill sitta kvar.

De senaste årens utveckling vad gäller golfklubben har inte varit positiv. I och med att det blir färre och färre med på de arrangemang som vi ordnar så upplever vi att golfklubben just nu inte främjar till någon nytta hos programbolagen, tittar man idag på anmälningslistorna till våra olika tävlingar så är merparten pensionärer – dvs tidigare medarbetare hos oss. Vi är idag 4 stycken aktiva i styrelsen, vi alla 4 tycker inte att det är värt att lägga ner den tiden vi lägger ner på klubben och kommer därmed avgå i samband med kommande årsmöte. Vill ingen annan ta över stafettpinnen föreslår vi att klubben läggs på is till dess att intresse finns att återuppliva den igen.

Finns det önskemål att t ex genomföra en tävling under SRTVIFs flagg går det säkerligen att äska medel för just den tävlingen.  

 

/Petter Stenberg

Ordförande

                            

PS/20150307

 

 

AttachmentSize
PDF icon Verksamhetsberättelse 2014461.27 KB